สิทธิของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง

 บ่อยครั้งที่จะมีคำถามเข้ามาว่าเมื่อลูกจ้างถุกเลิกจ้างแล้ว ลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้าง ซึ่งกรณีนี้ บ่อยครั้งที่ลูกจ้างจะนึกถึงแต่กรณีที่ว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ตนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหรือไม่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากเงินชดเชยที่ลูกจ้างอาจเรียกร้องได้ตามกฎหมายคุ้มคองแรงงานแล้ว ลูกจ้างยังอาจจะมีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

การที่ลูกจ้างจะมีสิทธิเรียกร้องในส่วนใดได้บ้างนั้น จำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป ในบางกรณี ลูกจ้างอาจจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยได้ แต่อาจจะไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ฎีกา 724/2549 : ลูกจ้างได้ลาป่วยอ้างว่าเป็นไข้หวัดในเดือนเมษายน 2546 ทั้งเดือน โดยลาต่อเนื่องกันถึง 8 ครั้ง บางครั้งนานนับสิบวัน ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ลูกจ้างเป็นหัวหน้าพนักงานขายต้องควบคุมดูแลพนักงานขายในการจำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ให้แก่นายจ้าง แต่กลับลาป่วยทั้งเดือนโดยไม่ได้มาทำงานเลยย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ถือว่าลูกจ้างหย่อนสมรรณภาพในการทำงาน การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรการมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ลูกจ้าง

คดีนี้ในศาลแรงงาน ลูกจ้างได้เรียกร้องมาทั้งในส่วนของค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งในชั้นศาลแรงงานนั้น ได้มีคำพิพากษาให้นายจ้างต้องจ่ายทั้งค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ลูกจ้าง แต่ศษลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ดังนั้น ตัวอย่างฎีกานี้ จึงเป็นที่เห็นได้ว่า บางกรณี ลูกจ้าง อาจจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชย แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างจะได้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยเสมอในทุกกรณี

ถามว่าทำไมลูกจ้างในคดีนี้ จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย? ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ลูกจ้างมีสิทธิในการลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง (แต่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 30 วันต่อปี) จึงมีความเป็นไปได้ว่า กรณีดังกล่าว ลูกจ้างยังคงใช้สิทธิของตนเองภายใต้กฎหมายอยู่ ดังนั้น ศาลแรงงานจึงมีคำพิพากษาให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยนั่นเอง

ปรึกษากฎหมาย กรุณาติดต่อ tsilclaw@gmail.com หรือ โทรสายด่วน (089) 999-4111

Basic Business Organization in Thailand<< >>การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนต่างด้าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว

About the author : admin