บริการของเรา

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตของงานที่บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไทยซัมมิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้บริการแก่ท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง

ด้านงานทะเบียน

(1)       การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน (จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิกชำระบัญชี)

(2)       การขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และการขอต่อวีซ่า

(3)       การขอรับในอนุญาตโรงงาน

(4)       การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

(5)       การทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (โอน จำนอง จดทะเบียนสิทธิ)

(6)       การทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสังคม

(7)      การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านงานคดี

(1)       การออกจดหมายเตือนและทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญา

(2)       การติดตามบังคับคดีตามคำพิพากษาและสืบทรัพย์ ตลอดจนการบังคับคดีและขายทอดตลาด

(3)       คดีแพ่งและคดีอาญา

(4)       คดีล้มละลาย

 

ด้านงานให้คำปรึกษา

(1)       การวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจ

(2)       การร่างสัญญาทางธุรกิจ

งานบริการพิเศษ

–          การให้บริการจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์สำหรับการประกอบกิจการและที่อยู่อาศัย

–          การให้บริการจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานบริษัท

–          การจัดหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

–          การให้บริการออกแบบโลโก้ (Logo) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

–          การให้บริการแปลเอกสาร

–          การเป็นตัวแทนจัดหาแหล่งขายสินค้าจากต่างประเทศ

–          การเป็นตัวแทนจัดหา Franchisor (ผู้ให้บริการแฟรนไชส์) ในต่างประเทศ

 

บริการ Placement

–          การให้บริการจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานบริษัท

–          การจัดหาบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

คดีล้มละลาย

– การยื่นคำร้องขอให้ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

– การเป็นตัวแทนเจ้าหนี้/ ลูกหนี้

– การเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมเจ้าหนี้และกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

– การปรับโครงสร้างธุรกิจ

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

–          รับปรึกษาและดำเนินการวางรูปแบบของระบบบัญชี และรวมทั้งการออกแบบระบบเอกสาร

–          รับจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายภาษีอากรในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าของกิจการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการคำนวณต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผนงานบัญชีและภาษีอากรของกิจการ

–          รับจัดทำรายงานงบการเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

–          รับวางแผนภาษีอากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของกฎหมายทางธุรกิจ

–          รับจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการการเสียภาษีทุกประเภท รวมทั้งนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมรายเดือน

–          รับตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

–          รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

–          จัดทำงบการเงินรายเดือน

–          ภาษีอื่นๆ อันได้แก่ ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษียานพาหนะ, ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.